��ࡱ�>�� -��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 !"#$%&'()*+,��������/02����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Root Entry�������� �F��.Z���.Workbook�������������UETExtData����*SummaryInformation(�������� � � �������\p�y�nnpu B�a�=��=p 38X@�"��1�����[SO1����[SO1����[SO1����[SO1.���Times New Roman1.� �Times New Roman1�����[SO1�����[SO1h���ўSO1�����[SO1@<���[SO16���[SO1� ���[SO1,6���[SO1����[SO1h6���[SO1� ���[SO1����[SO1�6���[SO1����[SO1� ���[SO1� ���[SO1����[SO1�>���[SO1�5���[SO1�5���[SO1����[SO1����[SO1����[SO1�?���[SO1����[SO+"��"#,##0;"��"\-#,##05"��"#,##0;[Red]"��"\-#,##07"��"#,##0.00;"��"\-#,##0.00A"��"#,##0.00;[Red]"��"\-#,##0.00i*2_ "��"* #,##0_ ;_ "��"* \-#,##0_ ;_ "��"* "-"_ ;_ @_ W))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ y,:_ "��"* #,##0.00_ ;_ "��"* \-#,##0.00_ ;_ "��"* "-"??_ ;_ @_ g+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ /\$#,##0_);\(\$#,##0\)9\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\);\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)E \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)��� � ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� � � �*�� �� ����@ @ ����� � / �,�� �� �)�� �� ����@ @ ����@ @ - �+�� �� ����@ @ ����@ @ � � �� �� ����@ @ � ����  ����@ @ / ����@ @ � � ���@ @ � ����@ @ � ����@ @ � ���� @ @� � ��� @ @� ����@ @ , ���� @ @� ����@ @ / ������ ����� � ����ff��7 ����@ @ * ����@ @ 5 ����`@ @� ����a@ 0� ����@ @ * ����@ @ + ����@ @ ����@ @ 0 ����@ @ ����@ @ ����@ @ ����@ @ / ����@ @ 7 ����@ @ 3 ����@ @ ����@ @ + ����@ @ 6 ����@ @ ����@ @ ����@ @ 9 ����@ @ ����@ @ �X� �X� �x� �X� �x� �x� �x� �8� �8� � x� �8 � �8"@ @� � 8"@ @� � 8"@@ � � 8 " @ � �8@@� �8"@@ � �8"@ � �8 " @ � � 8@� �8""@ @ � � 8 @ � � 8"@@ � � 8"@ � � 8"@ � � 8� �8� � 8 @� � 8 � � 8 � � 8 " @ � � � � � ||a�>f�}A}ef }�} � ����̙� ??v�}A}�L }A}���� ��}A}23 }-} ��}-} ���}}} ���� ����������������}A}23 }-} }-} ��}-} }-}! �}A}" }A}# }A}$23 }A}%�? }A}&23 }�}' ???� ???�???�???����� ???�}�}( � ������� �}�}�}) ???� ???�???�???����� ����}A}*ef }A}+ }A},��� �}�}U}- }A}.���� a�}A}/��� �e�}A}0ef }A}1 }A}2ef }A}3�L }A}4ef }A}5�L }A}6 }A}7 }A}8ef }A}9�L }A}: }A};�L }A}<23 }A}= }A}>�L }A}?23 ������8^ĉ����!20% - :_��eW[��r� 3�2�&�20% - :_��eW[��r� 3� ��eQ�����eQ�������!40% - :_��eW[��r� 3�2�'�40% - :_��eW[��r� 3��]����]����!60% - :_��eW[��r� 3�2�(�60% - :_��eW[��r� 3�������� �� �lʑ�� ��lʑ�!60% - :_��eW[��r� 2�2�$�60% - :_��eW[��r� 2� h�� 4���h�� 4� f�JT�e,g�� �f�JT�e,g� h�����h���!�ʑ'`�e,g� �5��ʑ'`�e,g� "h�� 1���h�� 1� #h�� 2���h�� 2�!$60% - :_��eW[��r� 1�2� �60% - :_��eW[��r� 1� %h�� 3���h�� 3�!&60% - :_��eW[��r� 4�2�,�60% - :_��eW[��r� 4� '���Q������Q� (���{������{�)�h�gUSCQ40% - :_��eW[��r� 6�2�3�40% - :_��eW[��r� 6�!?60% - :_��eW[��r� 6�2�4�60% - :_��eW[��r� 6�� �PK �N�@theme/PK �N�@ theme/theme/PK�N�@ky�}�theme/theme/themeManager.xml �M � @�}�w��7c�(Eb�ˮ��C�AǠҟ����7��՛K Y,� �e�.���|,���H�,l����xɴ��I�sQ}#Ր���� ֵ+�!�,�^�$j=�GW���)�E�+& 8�PK�N�@���m�theme/theme/theme1.xml�YKo7��X�=�d��[��4vbDJ��]Jˈ�\��݊�X�@Ѵ�@o=m$@/�q��M�����;Fi��]�7����>�^{S�sAX��k�������$�t��ýKW|OH����w�9���?���d�c�|"�PǏ�L�*@3�Y��6f}�K���G��|�×�|������_=�ڍ&���?�����@�G �^~����O_~��_?>q�w8��!���n���al�1��x��Nb!bI�t;T�edo�u�v��{(��>{`�:��LG�7��2Fww:�����p�Lܝ󙉻�б��.J���g)p'q��F�2�D� N���76��1���X~=$g���w�x��8]2$#+�B�$���]B�-���vu����m$LD�1��x�$�]*�(�����\F�<0q}!!�L���.���k�&Ї;�t�H.�ԥ�1f"{lڍP����D&���B�"�I���3D�CP�6����}6��4MZ$��2�X^��������,�n�uL�3�;��mw�N��g�������C��ìX-Q�C��{�^7��=//�XZ-��^�k��cB�@�)>z.��{Ш���۱4�G5�� 7�H�x��O��Ja�^󕒉�UO��2�F��ԭ�t�0�u�jj����@r�^m��c���Z�J��ډ��(ٷ1���6b�aD�hTN��kp��=�wbE�a���Պ`ZX!y�����:��l�š�S�"�:��2��ie@5� XD��l];<5�,��i�#�l#�gt q����0��1�C ��p4Q�t�UM˪�ٰ��-������ `?�Cs]7�zb$�x��u��-lV�{9>�D�V�Nj����,���5�(�Bȥs��zҕhhs�0U~,}�2��To�F�0,�į�*�=댬o[g��v;� �9���'�3��3�y ; ��o�OPK�N�@ �$�� [Content_Types].xmlPK �N�@�_rels/PK�N�@�֧�6 _rels/.relsPK �N�@theme/PK �N�@ $theme/theme/PK �N�@�theme/theme/_rels/PK�N�@ ѐ��' & theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK�N�@���m� theme/theme/theme1.xmlPK�N�@ky�}� Ntheme/theme/themeManager.xmlPK ?C ���X��TableStyleMedium2PivotStyleLight16`�D>�la�Ny��I�b Th��N ����VV���4"�V�N� S ��� ��@��H$$�le��� "kΏ`O�^X�Ym_lww^\�NNUSMO�\MO� dk�b Th�:Nmc�sQ�| �}� N^\�N�l�[�V�sQ�| �FO�_{��Y�[�Xf �kXh��fR10���b���Y�[kX�Qh��@< � � .gg����D � ��� /%Q�R d����MbP?_*+��%;����&)\���(�?'ffffff�?(�p= ף�?)���Q��?�" d,,R���Q�?ffffff�?�&�U} A} A} A} �A} A} �B} �B} C} �A} A/ ;@ �@ :@ g�@ �@ ��@ �@ X�@ T�@ �@ ��@ �@ ��@ �@ X@ X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@�@�@�@�@�@�@�@D�DEFG� H� HGG� I�IIIIIIII� J� JJJ� J�JJJJ� KL� KL� K� MN� O [� K L� P �QQQRS\� T � L � K� M� TM� NU]� K� V�QQQQQQR� KL� KL� KM� WWN� K� V�XXXXXX^� K� V� XXXXXX^� K� V� XXXXXX^� K� V� XXXXXX^� K� V� XXXXXX^� T � V!� XXXXXX^� Y"� Z#�ZZZZZZZ�D"l:(>n<`4X4444444 �@!�@"�@#�@$�@%�@&�@'�@(�@)�@*�@+�@,�@-�@.�@�",������( � ��lB � c �2���@����Line 1� �]`�t�lB � c �2���@����Line 2� �]`�t�lB � c �2���@����Line 3� �]`>�@< � ��   gg����D ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����v�a������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������Oh��+'��0����������  , 8DLT\��hzrsthink@��-.�@�w%r��@�\�K\��Microsoft Excel����՜.��+,��D��՜.��+,��d �������������  �hzrsDocumentSummaryInformation8������������������������������������������������� �(\�dlKSOProductBuildVer�2052-10.8.0.5562